Przedsiębiorcy borykający się z problemami finansowymi mogą skorzystać z oferty BGK. Podmiot ten ma także swoją ofertę dla firm odczuwających skutki spowolnienia z powodu pandemii COVID-19.

Bank z misją

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest państwowym podmiotem, którego celem jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego nad Wisłą. Jednym z ważnych aspektów jego działalności jest systemowe wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zapewniającego zatrudnienie milionom Polaków. Z myślą o potrzebach firm borykających się z widmem utraty płynności finansowej, bank proponuje pakiet pomocowy BGK.

W jego skład wchodzą m.in. zabezpieczenia spłaty kredytu, dopłaty do oprocentowania kredytów, pożyczki i kredyty na konkretne cele finansowane ze środków unijnych i państwowych. Część produktów jest adresowana do przedsiębiorców mających kłopoty z tytułu pandemii, inne dostępne są dla wszystkich zainteresowanych, także tych realizujących plany inwestycyjne i rozwojowe.

Gwarancja spłaty limitu faktoringowego

Ciekawym narzędziem adresowanym do firm, których obroty spadły od momentu pojawienia się pandemii jest gwarancja spłaty limitu faktoringowego. Z tej formy pomocy mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (niezależnie od ilości pracowników). Zakres gwarancji określono na 80% kwoty limitu, przy czym maksymalna kwota gwarancji to 200 mln zł, a nieprzekraczalna wysokość limitu faktoringowego wynosi 250 mln zł.

Łączny budżet tego projektu, realizowanego w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych, to 11,5 mld zł. Zabezpieczenie może być wykorzystane na spłatę limitu faktoringowego w postaci faktoringu z regresem lub odwróconego. Gwarancje będą udzielane przez faktorów współpracujących z BGK do 30 czerwca tego roku.

Co istotne, limit faktoringowy z gwarancją może finansować wierzytelności lub zobowiązania z terminem wymagalności nieprzekraczającym 6 miesięcy od daty wystawienia dokumentu sprzedaży, zaistniałe po 1 marca 2020 r. Wierzytelności te muszą mieć charakter pieniężny i być: niewymagalne, nieprzeterminowane, bezsporne, nieobciążone prawami osób trzecich oraz udokumentowane zgodnie z zapisami umowy faktoringowej.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Faktoring z BGK – Zapraszamy!

Comments are closed.