Na barkach każdego rodzica spoczywa obowiązek zapewnienia swojemu dziecku bezpieczeństwa, godnych warunków do życia i opieki. W dniu narodzenia potomka każdy rodzic otrzymuje władze rodzicielską nad małoletnim. Niestety, nierzadko zdarza się, że rodzic nie wywiązuje się  ze swoich obowiązków, a niewinne dziecko staje się ofiarą jego zaniedbań. Kiedy możliwe jest ograniczenie praw rodzicielskich? 

Władza rodzicielska: krótka definicja

Pojęcie „władzy rodzicielskiej” definiuje Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (KRO). Jak mówi prawo, władzą rodzicielską określa się  ogół uprawnień i obowiązków, które przysługują obu rodzicom od momentu narodzin dziecka do ukończenia przez nie 18. roku życia. Do obowiązków rodzica należy sprawowanie pieczy nad małoletnim, dysponowanie jego majątkiem i wychowanie go z poszanowaniem jego praw i godności. 

Przesłanki do ograniczenia władzy rodzicielskiej

Organem uprawnionym do ograniczenia władzy rodzicielskiej jest sąd. Do takiej sytuacji dochodzi przeważnie w dwóch sytuacjach: w momencie rozwodu rodziców (lub zakończenia ich związku) oraz wtedy, kiedy dobro dziecka jest zagrożone. 

W pierwszym przypadku sąd wyznacza rodzica „wiodącego”, który zajmuje się dzieckiem na co dzień, ma prawo do podejmowania kluczowych decyzji dotyczących edukacji, rozwoju, leczenia dziecka. Co ważne, ograniczenie władzy nie oznacza zakazu kontaktów z małoletnim. O częstotliwości i formie widzeń również decyduje sąd. W drugim przypadku do ograniczenia władzy dochodzi zazwyczaj na wniosek osoby postronnej, na przykład wychowawcy szkolnego, sąsiada czy kuratora. Przesłanką do złożenia takiego wniosku jest przeświadczenie, że dziecko jest zaniedbywane lub krzywdzone przez swoich opiekunów. W takiej sytuacji sąd może skierować rodziców do właściwych placówek zajmujących się terapią czy świadczących konkretną pomoc. Na stronie adwokat-katowice.info.pl znajdziesz więcej informacji.

Comments are closed.